söndag 23 augusti 2009

Det mångskiftande begreppet stöd

Vad är stöd egentligen? Begreppet/ordet stöd är ett vardagligt ord som används för att beskriva en mängd olika insatser relaterade till politiska beslut och offentlig förvaltning. Enligt Svenska akademiens ordbok är stöd ett ord som används 2. " om ngt som har stödjande l. bärande l. förstärkande l. stabiliserande funktion", vilket fångar in funktionen på dessa insatser men inte säger så mycket om hur de är utformade eller vari de består. Googlar man ordet får man en något bättre bild av hur stöd i samhällets tjänst s.a.s. kan se ut i praktiken. Vårdguiden listar insatser som kan vara av både ekonomisk och personell karaktär: avlastning för anhöriga, ekonomiskt bidrag. Stockholm stad listar telefonnummer till stöd och krisjourer dit medborgarna kan vända sig vid behov. EU-upplysningen informerar om vilka ekonomiska bidrag - stöd - som finns att söka. Skolverket upplyser om att skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till barn och unga som behöver det: inidividanpassat sådant. Energimyndigheten informerar om att det finns särskilt stöd för solceller att söka. Det finns stöd i och genom lagar, stöd som uppstår genom att en grupp backar upp någon, stöd i form av utbildning, forskning, ny kunskap, opinionen. Och så vidare, och så vidare: Ekonomiska resurser, särskilda insatser, kompetens, personal, röster. Formen i sig är inte det primära, utan funktionen. A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar