söndag 18 oktober 2009

Jämställdhetsperspektiv saknas hos Bildt enligt ny granskning

Organisationen Kvinna till Kvinna har granskat utrikesminister Carl Bildts tal, artiklar, pressmeddelande och blogg och konstaterar att "- Sammantaget visar Kvinna till Kvinnas granskningar att Carl Bildt konsekvent underlåter att lyfta fram frågor om kvinnors rättigheter och inflytande i freds- och säkerhetssammanhang. Utrikesministern verkar ha en blind fläck när det gäller de här frågorna. Dessvärre betyder det att viktiga pusselbitar då saknas i den politiska analysen av omvärlden, säger Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna." http://korta.nu/4593. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Betydelsen av föräldraledighet och barnomsorg

I gårdagens Dagens Nyheter (17/10) rapporteras det: "Brittisk mamma kan glömma karriären", och "Barnomsorg nyckeln till fler kvinnor i arbete" http://korta.nu/1835.

För ett par veckor sedan kunde man i Svenska Dagbladet (2/10) läsa "Företag positiva till pappaledighet" : "Det har skett en dramatisk förändring i svenska storföretags syn på pappaledigheter under en tioårsperiod, visar ny forskning. Bara fyra procent av de största företagen är nu motståndare, var tredje är uttalat positiva. Det är precis omvända förhållanden jämfört med tidigare." http://korta.nu/c9d0.

Sverige har under en lång period varit en föregångare när det gäller utbyggnaden av barnomsorg och föräldraledighet. Det är en grundsten i vårt demokratiska välfärdssamhälle och en nyckelfaktor för att skapa ett mer jämställt och hållbart samhälle. Att attityderna nu långsamt förändras till föräldraledighet i storföretag är ytterligare ett steg framåt - ett steg som gynnar barnen, föräldrarna och samhället i stort. Sen är det dags att ta nästa steg. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

söndag 4 oktober 2009

Medborgaren inte myndigheten i centrum = jämställdhetsintegrering

Den 29 september meddelade Finansdepartementet att Mats Sjöstrand, Generaldirektör för Skatteverket, fått regeringens uppdrag att genomföra en översyn av statlig regional förvaltning. Som särskild utredare ska Sjöstrand, enligt pressmeddelandet "lämna förslag på hur den statliga förvaltningen på regional nivå kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig." http://korta.nu/ce2a

Ett par dagar senare, den 3 oktober, meddelade de rödgröna partierna på DN debatt att de "vill göra Myndighets-Sverige effektivare och slå ihop bland annat de 21 länspolismyndigheterna till en samlad polismyndighet. För att få ut mer av varje satsad skattekrona tänker vi steg för steg slå ihop myndigheter och lägga ned dem vars arbetsuppgifter kan övertas av andra."
http://korta.nu/1b64

Att det är medborgaren och inte myndigheten sdom ska stå i centrum för de statliga förvaltningarnas arbete är orsaken till att arbetet med jämställdhetsintegrering borde få en central plats i den typ av utvecklingsarbete och omorganisering som skymtar i förslagen. Synliggörandet av människorna bakom medborgarbegreppet (vi är ju många och olika) är en viktig väg till ökad jämställdhet och jämlikhet i samhället men också i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla myndigheters verksamheter: att få den statliga förvaltningen att bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig samtidigt som den är effektiv och ger mer för varje satsad skattekrona. Tänker hon som arbetar med jämställdhetsintegrering i staten. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag 3 oktober 2009

Seminarier om hållbar samhällsutveckling med jämställdhet och hälsa i fokus

Det handlar om rättvisa!

Välkommen till en serie seminarier i Göteborg kring hållbar samhällsutveckling med hälsa och jämställdhet i fokus. Hur skapar vi ett hållbart samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter och rättigheter? Hur utformas vår närmiljö för att främja hälsa och skapa förutsättningar för jämlikhet? Vilken betydelse har jämställdhetsintegrering för kvaliteten i offentlig verksamhet? Hur påverkar ett jämställt agerande hos samhällsfunktioner bemötandet av kvinnor och män?

Seminarierna är öppna för allmänheten men riktar sig främst till dig som jobbar med eller har intresse av jämställdhetsintegrering. Seminarierna är kostnadsfria och kräver ingen föranmälan.

Seminarierna inleddes på bokmässan den 25 september 2009 med temat: Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering Jeanette Bäfverfeldt, Gör det Jämt, Västra Götalandsregionen och David Renemark, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Följande programpunkter följer under hösten:
13 oktober 2009
Hur bygger vi demokratiskt hållbara samhällen?
Henrik Haglund, plan- och byggchef Kungälvs kommun, Anita Larsson, arkitekt och forskare, och Marianne Olsson, Angereds Närsjukhus, pratar om hur samhällsbyggande och planering påverkar livsvillkor och hälsa hos kvinnor och män.
Moderator är Mark Isitt.
plats: Pedagogen, Göteborg, Kjell Härnqvist-salen
tid:18.30

3 november 2009
Normer i offentlig verksamhet - vad
betyder det för brukarnas hälsa?

Helena Olofsdotter Stensöta, statsvetare vid Växjö och Göteborgs universitet har på uppdrag av Jämi undersökt hur myndigheter arbetar med jämställdhetsintegrering. Gunnel Hensing, Socialmedicin GU, gör kopplingar till folkhälsoperspektiv och vad som påverkar gruppers hälsovillkor. Vilka beröringspunkter finns det mellan organisationskultur, hälsa och jämställdhet?

plats: Pedagogen, Göteborg, sal AK2 137
tid: 18.30

För mer utförligt program och information om seminarierna gå in på
http://www.jamiprogram.se/ eller www.vgregion.se/jamstalldvard.

Under våren 2010 kommer fler seminarietillfällen kring frågor om jämställdhetsintegrering, hållbart samhällsbyggande och hälsa. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 28 september 2009

Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering på bokmässans forskartorg

David Renemark, forskare vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, och Jeanette Bäfverfeldt, Gör det jämt Västra Götalandsregionen, gav utifrån sina erfarenheter av forskning och konkret arbete nya perspektiv på jämställdhetsintegrering i ett seminarium på Forskartorget, Bokmässan, Göteborg. Moderator var Gunilla Ivarsson. Ett perspektiv som lyftes fram var vikten av att förankra arbetet med jämställdhetsintegrering i den specifika verksamheten och inte ta avstamp i ett mer allmänt attitydarbete. En sådan mer konkret och verksamhetsnära ingång synliggör orsakerna till och nyttan med jämställdhetsintegrering för medborgare/kunder och verksamheten.
Seminariet arrangerades av Jämi och Kunskapscentrum för jämställd vård, Västra Götalandsregionen, och är det första i en serie seminarier öppna för allmänheten som kommer att hållas under det kommande året i Göteborg. Seminarierna handlar om hållbar samhällsutveckling med jämställdhet och hälsa i fokus. Mer information om kommande seminarier finns på http://www.jamiprogram/ samt www.vgregion.se/jamstalldvard. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 25 augusti 2009

Klassikern: Arbetarkvinnor i hem- arbets- och samhällsliv

Att läsa om är alltid en bra strategi. Men särskilt bra är det att läsa om för att få syn på samtiden med fräscha ögon. Rita Liljeström & Edmund Dahlströms klassiska Arbetarkvinnor i hem- arbets & samhällsliv, Tidens förlag (1981) tilhörde sommarens omläsningshög. Denna studie är intressant av flera skäl. Bortsett från det uppenbara, att den belyser arbetarkvinnors arbets- och livsvillkor, handlar det inte minst om ett flertal konstateranden som rör det svenska samhället i början av 1980-talet. Som att Sverige beskrivs som "ett flerkulturellt samhälle" (s. 85) och ett "servicesamhälle" (s. 163). Men bland det intressantaste är det fokus som läggs på den könsuppdelade arbetsmarknaden. Historikern Gunnar Qvist citeras när han 1980 konstaterar: "Trots framstegen på det politiska området har det växande kvinnoinslaget i arbetskraften gjort arbetsmarknaden än hårdare könsuppdelad, med koncentration till den offentliga sektorn och till ett fåtal lågavlönade yrkesområden, samt deltid som kvinnliga karakteristika. Att bryta denna utveckling blir allt svårare." (s. 41) A.O.

måndag 24 augusti 2009

Lönegap och våldtäkt

När jag slår på tv:n nu på måndamorgonen möts jag av "nyheten" om ett lönegap mellan kvinnor och män i tjänstesektorn. En av förra veckans mest omdiskuterade händelser var åklagare Hillegrens uttalande om våldtäkt. Två av de jämställdhetspolitiska målen är på agendan: "Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.""Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. " Media bevakar och lyfter fram bristerna, bereder utrymme för viktiga diskussioner. Men var finns bevakningen som försöker ta ett helhetsgrepp? A.O.

söndag 23 augusti 2009

Det mångskiftande begreppet stöd

Vad är stöd egentligen? Begreppet/ordet stöd är ett vardagligt ord som används för att beskriva en mängd olika insatser relaterade till politiska beslut och offentlig förvaltning. Enligt Svenska akademiens ordbok är stöd ett ord som används 2. " om ngt som har stödjande l. bärande l. förstärkande l. stabiliserande funktion", vilket fångar in funktionen på dessa insatser men inte säger så mycket om hur de är utformade eller vari de består. Googlar man ordet får man en något bättre bild av hur stöd i samhällets tjänst s.a.s. kan se ut i praktiken. Vårdguiden listar insatser som kan vara av både ekonomisk och personell karaktär: avlastning för anhöriga, ekonomiskt bidrag. Stockholm stad listar telefonnummer till stöd och krisjourer dit medborgarna kan vända sig vid behov. EU-upplysningen informerar om vilka ekonomiska bidrag - stöd - som finns att söka. Skolverket upplyser om att skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till barn och unga som behöver det: inidividanpassat sådant. Energimyndigheten informerar om att det finns särskilt stöd för solceller att söka. Det finns stöd i och genom lagar, stöd som uppstår genom att en grupp backar upp någon, stöd i form av utbildning, forskning, ny kunskap, opinionen. Och så vidare, och så vidare: Ekonomiska resurser, särskilda insatser, kompetens, personal, röster. Formen i sig är inte det primära, utan funktionen. A.O.

fredag 21 augusti 2009

Internationell deklaration om jämställdhet i akademin

Jämibloggen publicerar den deklaration som togs av konferensen 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholm:

CONFERENCE DECLARATION8 August 2009, StockholmDECLARATION ON WOMEN IN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP

PreambleThis Declaration was passed by the concluding Plenary Session of the 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholm, represented by delegates from 35 countries.
This declaration is addressed to the European Commission, national governments, heads of higher education institutions, educational and research establishments, and organisations and individuals who are responsible for ensuring equity in higher education. The Declaration complements existing charters and regulations regarding gender equity. The Declaration calls for action to improve gender equity in academic, administrative and executive leadership in higher education at all levels.
We acknowledge that significant progress has been made to promote gender equity in higher education in relation to student access. However, we are concerned that the low representation of women at all levels of higher education leadership and the cultures in our higher education institutions continue to contribute towards perpetuating old patterns of gender discrimination.
We believe that a focus on improving gender equity in higher education is one strategy, amongst others, to change prevailing institutional cultures into ones that are more inclusive and embracing of diversity.
Acknowledging that:
Issues of gender cannot be viewed in isolation
The experience of women in higher education is not homogenous
Higher education is both an agent and object of change
There are many women qualified to take on leadership roles
Improving gender equity across higher education leadership will both provide positive role models and bring additional perspectives and approaches to leadership, and thus impact on institutional cultures
We commit ourselves to significantly improving the representation of women in senior academic, administrative and executive leadership positions in all of our institutions.
We call on the government and other responsible organisations
- to promote equity at senior leadership levels
- to set targets (with timeframes) for the representation of women in senior positions in higher education.
- to monitor progress towards gender equity in leadership positions.
- to draw up National Plans of Action on women in leadership in higher education which would support institutional and sector-wide initiatives towards the attainment of the targets set for the representation of women in senior positions.
- We call on all higher education institutions to take action:
Commit to identifying institutional barriers to equity of participation and success in leadership and find innovative ways of addressing these impediments
Initiate annual monitoring and reporting to university Councils on gender equity across senior positions
Undertake an examination of university employment policies and their implementation, particularly as they impact on senior leadership positions
Promote and monitor fair and effective representation of women on senior committees and external bodies to which the university nominates members or representatives
Facilitate women’s participation in leadership development initiatives.
Promote a holistic, integrated and sustained approach to gender equityThis Declaration is based on the declaration drawn up and approved at the conference on institutional cultures and higher education leadership: Where are the Women?, Cape Town, South Africa, 28 March 2008.


Stockholm
8 August 2009
(Upplagd av A.O.)

söndag 16 augusti 2009

Vart tog och:en vägen?

Varför är det så svårt att tänka jämställdhet OCH eller xx OCH jämställdhet: jämställdhet OCH arbetsmarknadspolitik, jämställdhet OCH verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring OCH jämställdhet, välfärdsbygge OCH jämställdhet, jämställdhet OCH skola, tillgänglighet OCH jämställdhet ...
Arbetsmarknadens utseende, regler, politik påverkar ju självklart jämställdheten, liksom arbetet med jämställdhet påverkar arbetsmarknaden. Liksom verksamhetsutveckling alltid berör jämställdheten, liksom tillgänglighet OCH kvalitet OCH ...
Vi måste få in fler OCH i vårt tänk, tal och praktik.
A.O.